06.01.2021 - START INTERWAŁOWY STYLEM KLASYCZNYM


07.01.2021 - START INTERWAŁOWY STYLEM KLASYCZNYM


21.01.2021 - TEAM SPRINT C


22.01.2021 - START INTERWAŁOWY STYLEM DOWOLNYM


23.01.2021 - MASSSTART STYLEM KLASYCZNYM